Køberrådgivning


Gennemgang af sælgers tilstandsrapport:


Ved næsten alle hushandler, siden ordningen om tilstandsrapport blev indført, foreligger der en tilstandsrapport udarbejdet af en beskikket bygningssagkyndig på foranledning af og betalt af sælger.


Rapporten udarbejdes på standardblanketter i skemaform og søges holdt i et sprog som gør, at rapporten kan læses af de fleste uden særlig byggeteknisk indsigt, men da køber næsten altid befinder sig under tidspres, kan det for ikke-fagfolk være vanskeligt at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt i rapporten.


Det kan derfor være en god idé og en betryggende sikkerhed, at køber rekvirerer sin egen byggesagkyndige til at analysere tilstandsrapportens indhold under en kort gennemgang og besigtigelse af huset. En sådan besigtigelse tager udgangspunkt i sælgers tilstandsrapport. Skulle der i forbindelse med besigtigelsen vise sig yderligere forhold, som vi måtte konstaterer, vil disse blive registreret.


BYGlink kan tilbyde denne bistand til køber. I praksis foregår det ved, at køber - eller sælgers ejendomsmægler - fremsender tilstandsrapporten til os. Der vil herefter blive aftalt et tidspunkt for gennemførelse af den korte husgennemgang. Efter vor gennemgang af ejendommen gennemgår vi på stedet rapporten med køber suppleret med påvisning af de i tilstandsrapporten omtalte skader tillige med de skader, vi eventuelt derudover har konstateret.


Gennemgangen med køber er mundtlig. Hvis køber ønsker det, kan den mundtlige rapport efterfølges af en skriftlig rapport suppleret med fotobilag.


Budget for reparationsarbejde:


Ønsker køber et overblik over omkostningerne til udbedring af fejl og mangler i henhold til tilstandsrapporten, samt evt. nyopdagede forhold, udarbejder BYGlink et specificeret budget, som kan ligge til grund for forhandling om den endelige købspris.