Rådgivning til ejere og administratorer af bolig-/erhvervsejendomme


Tilstandsvurdering:


I forbindelse med budgetlægning vedrørende renoverings- og vedligeholdelsesarbejder i en boligbebyggelse/erhvervsejendom, kan der være behov for en byggeteknisk gennemgang af de bygningsmæssige forhold på stedet.


En gennemgang følges op med en skriftlig rapport samt forslag til en handlingsplan baseret på de enkelte bygningsdeles restlevetid.


I tilstandsvurderingen beskrives den øjeblikkelige vedligeholdelsesstand, ligesom skader registreres og beskrives. Skadesbeskrivelse vil som regel være ledsaget af fotooptagelser.


Tilstandsvurderingen baseres på en visuel besigtigelse uden destruktiv indgriben i installationer og konstruktioner.


Budget:


På baggrund af den udarbejde tilstandsrapport vil der på ejers/administrators opfordring blive udarbejdet et budget for udførelse af de enkelte håndværksarbejder.


Tilbud:


BYGlink er gerne behjælpelig med udarbejdelse af udbudsmateriale og indhentning af konkrete tilbud, når det er besluttet at lade de nødvendige arbejder gennemføre.


Når et tilbud godkendes kan BYGlink på ejers/administrators vegne udarbejde entrepriseaftale, som sikre bygherren mod "overraskelser" i størst mulig omfang.


Byggestyring og kontrol:


Når renoverings-/vedligeholdelsesarbejde skal gennemføres, kan BYGlink tilbyde at indtræde som bygherrens stedfortræder for at sikre optimal økonomi- og tidsstyring samt kvalitetskontrol.